Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/hansmit/domains/blokhutoutlet.nl/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/hansmit/domains/blokhutoutlet.nl/public_html/system/library/cache/file.php on line 32 Terms & Conditions

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Blokhutoutlet te Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39073321.


Artikel 1. Algemeen
1. Blokhutoutlet.nl is een handelsnaam van Hovenierscentrum De  Boomhut te Almere.
2. Blokhutoutlet.nl houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van goederen en diensten aan zowel de consumenten als de zakelijke markt.

Artikel 2. Definities
In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met blokhutoutlet.nl in contact treedt over de tot standkoming van een overeenkomst. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen blokhutoutlet.nl en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst . Order: iedere opdracht van afnemer aan blokhutoutlet.nl. Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van blokhutoutlet.nl aan afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, internetsite, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, E-mail, fax op aanvraag, faxen en brieven. Overmacht: elke van de wil van blokhutoutlet.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van blokhutoutlet.nl kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door blokhutoutlet.nl of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen blokhutoutlet.nl en afnemer.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van afnemer wordt door blokhutoutlet.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de overeenkomst en opgave en aanduidingen van producten
1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt blokhutoutlet.nl niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover blokhutoutlet.nl een order schriftelijk aanvaardt of door blokhutoutlet.nl uitvoering aan een order wordt gegeven.
3. Alle opgaven door blokhutoutlet.nl van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. blokhutoutlet.nl kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
4. Blokhutoutlet.nl behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending na vooruitbetaling.

Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen
Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door blokhutoutlet.nl zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 6. Afleveringstermijnen
1. Een door blokhutoutlet.nl opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor blokhutoutlet.nl geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van blokhutoutlet.nl, op de door die toeleveranciers aan blokhutoutlet.nl verstrekte gegevens.
2. Indien blokhutoutlet.nl voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens, hulpmiddelen en het totaal bedrag van de order in het bezit zijn van blokhutoutlet.nl.
3. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient blokhutoutlet.nl derhalve bij Bericht in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren.
4. Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen, dan zal het betaalde bedrag worden teruggestort minus de door blokhutoutlet.nl gemaakte kosten, schaden en interessen.
5. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
6. Blokhutoutlet.nl heeft te allen tijde het recht in gedeeltes af te leveren.

Artikel 7. Aflevering en Risico
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt blokhutoutlet.nl de wijze van verzending. Normaliter vindt de levering plaats met een vrachtwagen met traileroplegger en een vaste palletgrijper welke een kleine actieradius van maximaal 2 meter heeft.
2. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres, of zoals vermeld artikel 7.3, ter ontvangst worden aangeboden.
3. De goederen worden geleverd zo dicht mogelijk bij de plek van het leveringsadres.
4. Blokhutoutlet.nl levert in principe af op het leveringsadres, echter het is mogelijk dat de vrachtwagen niet alle adressen kan bereiken. Blokhutoutlet.nl is niet gehouden te controleren of levering op het leveringsadres mogelijk is. Dit is namelijk naar inzicht van de vrachtwagenchauffeur ter plaatse.
5. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen.

Artikel 8. Retourgarantie
Afnemer - uitsluitend in de hoedanigheid van consument - heeft het recht de afgeleverde producten zonder opgave van reden binnen 7 dagen na ontvangst aan blokhutoutlet.nl te retourneren. Blokhutoutlet.nl zal als dan aan afnemer de ontvangen (koop)som terug betalen minus de na te melden en aldus vastgestelde kosten van de retourvergoeding, onder de navolgende voorwaarden:
1. Producten zijn niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik
2. Afnemer dient zelf zorg te dragen voor retourzending.
3. Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, dit is alles naar inzicht van de fabrikant.
4. De retourzending moet uiterlijk op de 15e dag na ontvangst van het geleverde door afnemer weer in het bezit van blokhutoutlet.nl zijn
5. De kosten van de retourzending zijn voor afnemer.

Artikel 9. Verzuim/ontbinding
1. Indien afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is blokhutoutlet.nl gerechtigd: de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of die overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
2. Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van afnemer, zullen alle overeenkomsten met afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij bestrating-online.nl afnemer binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is bestrating-online.nl gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door afnemer voldoende zeker is gesteld.
3. Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van blokhutoutlet.nl op grond van de wet en de overeenkomst.
4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (I) 9.1 of (II) 9.2 zijn respectievelijk (I) alle vorderingen van blokhutoutlet.nl op afnemer uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) en (II) alle vorderingen van blokhutoutlet.nl op afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is blokhutoutlet.nl gerechtigd de afgeleverde producten terug te nemen. In verband daarmee zullen blokhutoutlet.nl en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van afnemer te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde blokhutoutlet.nl in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terughaling zijn voor afnemer.

Artikel 10. Garanties
1. Indien blokhutoutlet.nl producten aan afnemer aflevert, die blokhutoutlet.nl van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de dienstverlening gebruik maakt van derden, is blokhutoutlet.nl nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van afnemer gehouden dan waarop blokhutoutlet.nl ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
2. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, direct bij levering aan de bezorger worden gemeld, tevens dient de afnemer blokhutoutlet.nl binnen 3 dagen in te lichten over het gebrek. Reclamaties welke door blokhutoutlet.nl na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door blokhutoutlet.nl in behandeling te worden genomen.

Artikel 11. Prijzen
1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in berichten, zoals catalogi, website, prijslijsten en/of offertes van blokhutoutlet.nl, uitgedrukt in Euro's, en inclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de producten en het vervoer daarvan.
2. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor bestrating-online.nl geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft bestrating-online.nl het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan afnemer door te berekenen.
3. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden bestrating-online.nl op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Artikel 12. Betaling
1. Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeldt op de factuur, voorafgaand aan de levering aan blokhutoutlet.nl betalen. Alle betalingen zullen op een door blokhutoutlet.nl aan te wijzen bankrekening (rekeningnummer van de RABOBANK te ALMERE) worden gedaan of middels PIN.
2. Alle door bestrating-online.nl in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens bestrating-online.nl op te schorten.
3. Indien afnemer jegens blokhutoutlet.nl in verzuim is, is hij verplicht blokhutoutlet.nl de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 100,00 te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
4. Indien blokhutoutlet.nl, nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
1. Blokhutoutlet.nl is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.
2. Blokhutoutlet.nl is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zgn. gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van blokhutoutlet.nl te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een overeenkomst door blokhutoutlet.nl aan afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (inclusief omzetbelasting), per product of dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan
4. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van blokhutoutlet.nl, zal afnemer blokhutoutlet.nl vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten of dienstverlening en zal hij blokhutoutlet.nl alle schade vergoeden die blokhutoutlet.nl lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 14. Overmacht
1. Indien blokhutoutlet.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
3. Ingeval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als blokhutoutlet.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
4. Blokhutoutlet.nl zal afnemer zo spoedig mogelijk van een overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 15. Verplichtingen van afnemer
1. Afnemer zal aan blokhutoutlet.nl alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van bestrating-online.nl benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.
2. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van blokhutoutlet.nl staan of indien afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft blokhutoutlet.nl het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van blokhutoutlet.nl in rekening te brengen.

Artikel 16. Overdracht van rechten en verplichtingen
1. Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van blokhutoutlet.nl.

Artikel 17. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
1. Op alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden, alsmede iedere overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Fouten en misstellingen voorbehouden.

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/hansmit/tmp) in Unknown on line 0